Zaposlenice CERANEO-a sudjelovale su 5.11.2021. godine na godišnjoj FEANTSA konferenciji za 2021. godinu, koja se ovoga puta održala u hibridnom obliku. Na konferenciji je sudjelovalo preko 270 relevantnih dionika, koji se bave problemom beskućništva, ali i svi oni koji su zainteresirani za ovu tematiku. Naslov konferencije odaje želju, ali i realnu mogućnost da se oporavkom od COVID-19 situacije, može korjenito promijeniti i situacija vezana uz problem beskućništva, na bolje.

Nicholas Pleace, iznio je glavne misli vezane uz beskućništvo u Europi, tijekom COVID-19 pandemije. Naglasak se stavlja na prevenciju, gdje su mnoge zemlje unutar Europe, povećano financirale programe za prevenciju beskućništva. Isto tako, iznenadna situacija, zahtijevala je nove, inovativne načine prilagodbe, mnoga su skloništa i prenoćišta za beskućnike reorganizirana, gdje su se stvorili preduvjeti za potencijalnu samoizolaciju korisnika, ali i cijelih ustanova od potencijalne zaraze. Ono što je dobro u razdoblju pandemije je to da se pojavio kolektivni optimizam kod ljudi i najčešće parole su bile: “Homelessness can be solved”, “We can work together”. Javila se svijest, kako se problem beskućništva može riješiti, samo je potrebno raditi od temelja, korjenito i s puno volje i truda. S druge strane, tijekom pandemije “isplivali” su mnogi problemi, primjerice rodno i obiteljsko nasilje, skriveno beskućništvo koje još uvijek nije dovoljno prepoznato u društvu i još uvijek se ne znaju stvarne brojke te migracije – odnosno pojavio se problem nedokumentiranih migranata, gdje dodatnu kompleksnost problemu dodaje nedefinirana politika prema njima.

  1. TEMA: Responding to a Worsening Youth Housing & Homeless Crisis

U prvome izlaganju predstavljeno je godišnje izvješće o stambenoj isključenosti te beskućništvu u Europi, koje je imalo fokus na rastućem problemu mladih osoba u pristupu stanovanju te povećanju mladih beskućnika. Prva radionica je pružila mogućnost uvida u moguća rješenja ključnih izazova s kojima se susreću mlade osobe prilikom traženja prikladnog stanovanja. Predstavljeni su primjeri Stanovanja prvog za mlade u Hague, Nizozemskoj, gdje je osigurana potpora stanovanja ranjivoj skupini mladih beskućnika. Priuštivo stanovanje pokazalo se kao jedan od novih socijalnih izazova, obzirom da su cijene nekretnina narasle prosječno 23%, odnosno najma nekretnine 16%. Osim izazova priuštivog stanovanja, istaknut je izazov moguće povezanosti odrednice dobi odnosno mladih osoba i siromaštva, što skupinu mladih osoba čini posebno ranjivim na različita iskušenja i poteškoće prilikom rješavanja stambenog pitanja. Zapravo ranjiva skupina mladih je u najvećem riziku od neodgovarajućeg načina rješavanja stambenog pitanja. Pri tome dodatno doprinose izazovi povezani s modernizacijom te posebno COVID pandemijom, a to su: prekarnost zanimanja, nezaposlenost mladih, najčešći način ugovora o radu je na određeno vrijeme, te su mjere koje se donose nestrukturirane. Svi navedeni izazovi dodatno se reflektiraju na sveukupnu kvalitetu života mladih osoba i u drugim aspektima, kao što se: zdravlje, uključenost, stres. U okviru mogućih rješenja navedenih socijalnih izazova naglašena je potreba djelovanja mjera i programa prilagođenih mladima, mogućnosti pristupa socijalnom i priuštivom stanovanju te garanciji minimalnog dohotka.

  1. TEMA: Alternative Housing Models: Converting Hotels Into Adequate Housing For Homeless People

Globalna pandemija usmjerila je pozornost na neadekvatnost kolektivnih modela skloništa i stanovanja. Postavlja se pitanje kako se mogu transformirati takva mjesta u prikladna, sigurna i osigurana mjesta za stanovanje. Tijekom prošle godine, u mnogim zemljama unutar Europe, korišteni su hoteli kao sklonište za ljude u izvanrednim situacijama. Međutim to nije dugoročno rješenje ovog korjenitog problema. Ono što se mora staviti u fokus je pitanje adekvatnog smještaja, a ne samo osobi dati „krov nad glavom“. Osim osiguranja kvalitete smještajnih objekata, treba kreirati programe koji će uključivati dugoročne ciljeve. Također, treba kreirati programe u suradnji sa relevantnim dionicima u lokalnoj zajednici, kako bi se dodatno radilo na održivosti i vidljivosti programa. Treba primarno gledati na korisnikove potrebe i očekivanja, kako bi napravili što kvalitetniji program, jer će ipak ti korisnici koristiti navedene usluge. Na kraju, bitno je realno predvidjeti i raspisati proračun za program kako bi se što lakše provodio isti.

  1. TEMA: Ending Homelessness at Local Level

Ovo predavanje dalo je uvid u to kako gradovi Gent i Lyon, ujedno i članovi FEANTSA-e, rade na problemu beskućništva. Istaknuta je i prepoznata važnost gradova kao ključnih aktera kada se radi o beskućništvu. Ističe se da je u gradu Gentu i dalje oko 3000 ljudi neprijavljeno, bez dokumenata. Također se ističe problematika pronalaska stana za najam te problem dugoročnog beskućništva u kojem se uglavnom nađu ljudi sa psihičkim teškoćama i problemom ovisnosti. Ono što je istaknuto kao ključno je to što je u gradu Gentu profilirana populacija beskućnika, što ističu kao bazu za rješenje tog kompleksnog socijalnog problema kako bi onda i mjere i aktivnosti bile prilagođene potrebama te korisničke skupine. Također, unatoč razvijenom Poverty action planu i Structural housing planu, i dalje ne mogu riješiti problem beskućništva te su predstavili  Roof Project. Radi se o mreži akcijskog planiranja koju financira Urbact, a koja za cilj ima stati na kraj problemu beskućništva kroz inovativna stambena rješenja na gradskoj razini, pomoću modela Housing First.

U okviru predavanja predstavljen je i projekt „Home Silk Road“ koji se provodi u Lyonu. Projektom su obnovljene stare zgrade u srcu grada i pretvorene u socijalne stanove za ranjive skupine, odnosno osobe  u statusu beskućnika, ali i druge ranjive skupine, kao što su jednoroditeljske obitelji, migranti i studenti. Radi se o inovativnom modelu koji se bazira na uključivanju ranjivih skupina u društvo, odnosno integraciji. Osim zapošljavanja, poticat će se i uključivanje u kulturne, društvene i gospodarske aktivnosti.

Ističe se i važnost zagovaranja na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, a lokalna politička volja prepoznata je kao iznimno važna. S obzirom na to da je problem beskućništva prepoznat kao jako kompleksan problem, ističe se važnost različitih perspektiva i važnost uključivanja svih relevantnih aktera te potreba za kontinuiranim razvojem akcijskog plana te radom na lokalnoj, regionalnoj, ali i nacionalnoj razini kako bi se došlo do rješenja za beskućništvo. Kao ključ je prepoznata i razmjena znanja, jačanje veze među lokalnim dionicima te različitim ekspertima.

 

(Slika je preuzeta sa internet stranice: https://www.feantsa.org/en/event/2021/11/05/feantsa-policy-conference-2021, u isključivom je vlasništvu FEANTSA-e)