Zaposlenice Ceraneo-a sudjelovale su online 21.06. na konferenciji “Borba protiv beskućništva – prioritet naše socijalne Europe” koja se održala u Lisabonu, Portugalu.  Na konferenciji  je pokrenuta Europska platforma za borbu protiv beskućništva prilikom čega je potpisana Lisabonska deklaracija o borbi protiv beskućništva. Hrvatska je također sudjelovala u potpisivanju ovog važnog dokumenta na čelu sa državnom tajnicom Marijom Pletikosom.

Uvertira za navedeni događaj, bila je konferencija koja se održala online 18.06., na temuOkončanje beskućništva nakon Covida 19: koje politike socijalnog stanovanja i partnerstva?“. Ova konferencija imala je za cilj okupiti stručnjake, one koji rade na polju stambene politike, nositelje političke vlasti kako bi došli do zaključaka kako ojačati politiku socijalnog stanovanja u kontekstu borbe protiv beskućništva na lokalnoj, nacionalnoj i Europskoj razini. Također, razmijenili su i prezentirali primjere dobre prakse u svojim zemljama i na području Europske unije vezane uz politiku socijalnog stanovanja.

Osim potpisivanje Lisabonske deklaracije o borbi protiv beskućništva i pokretanja Europske platforme za borbu protiv beskućništva, održana su i dva okrugla stola na temu uspješnih lokalnih, regionalnih i nacionalnih pristupa u borbi protiv beskućništva te sljedećih koraka i prioriteta u borbi protiv beskućništva u Europi.

Zaključci konferencija bili su kako je stalno potrebno raditi na međusektorskoj suradnji (na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini), a uz to aktivno uključivati neprofitne organizacije koje promoviraju solidarnost i mnoge od njih služe kao primjeri dobre prakse. Potrebno je ulagati u socijalne usluge, posebice u one koje se odnose na pitanje stambene i socijalne politike: adekvatnog stanovanja/”stanovanja prvog”. Također, potrebno je raditi aktivnije na modelu “stanovanje prvo” koje se pokazalo kao primjer dobre prakse u mnogim zemljama članicama Europske unije.

Više o konferenciji pogledajte na web stranici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

(naslovna slika preuzeta je sa web stranice: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hr&catId=1226&eventsId=1876&furtherEvents=yes , slika je u isključivom vlasništvu autora “Ministry of Labour, Solidarity and Social Security, Portuguese Presidency of the Council of the EU)