Cilj projekta je promicanje zaštite prava na stan i prevenciju beskućništva u kontekstu deložacija. Istraživanje će prepoznati rane intervencije i preventivne mjere, te stvoriti profil deložiranih osoba, kućanstava, i prepoznati čimbenike rizika i rizične skupine. Pojavni oblici deložacija diljem zemalja članica EU-a analizirat će se u kontekstu strukturnih čimbenika, ekonomske krize, sustava socijalne skrbi, pravne prakse i pravne zaštite, i drugih čimbenika. Mjere koje sprečavaju beskućništvo u svim članicama EU-a prioritet su Europske komisije.

Ova studija će poduprijeti smanjenje siromaštva u EU i aktivno uključivanje kroz strategiju borbe protiv beskućništva, smanjenje stambene ranjivosti i promicanje pristupa kvalitetnim i učinkovitim socijalnim uslugama, kako je naglašeno strategijom Europa 2020 i Socijalnim investicijskim paketom.

Za ispunjavanje tih ciljeva, projektni tim priprema studiju koja obuhvaća sve zemlje članice EU i organizirat će Europski seminar na kojem će se raspraviti nalazi studije.

Ova studija bit će podijeljena u dva paketa. Rezultati studije Paketa 1 trebaju pokazati najnovije podatke i trendove u čimbenicima rizika, razloge i učinke započetih i završenih deložacija i utvrditi važnost utjecaja deložacije na stvaranje puta u beskućništvo. Studija se odnosi na sve države članice EU. U Paketu 2 cilj je identificiranje najuspješnijih i najučinkovitijih mjera prevencije, borbe protiv deložacija i njihova praćenja. Ovaj dio studije treba pokriti sve relevantne postojeće mjere, uključujući i privremene mjere uvedene zbog posljedica krize. Također bit će pripremljen i odvojen skup analiza mjera koje se tiču ​​privatnog iznajmljivanja, socijalnog iznajmljivanja i vlastitih nekretnina.

PROJEKT

Istraživački tim pripremio je predložak za prikupljanje podataka na nacionalnim razinama o pravnom i političkom okviru, prirodi i opsegu stvarnih deložacija i broju kućanstava koja se nalaze u procesu deložacije, o uzrocima i čimbenicima rizika za deložacije, te u kojoj mjeri deložacija dovodi do beskućništva. Na taj način dobit će se nacionalni profil deložacije svake zemlje članice Europske unije, a bit će sastavljen od strane nacionalnog stručnjaka.

Glavni istraživački tim će na temelju nacionalnih profila deložacija identificirati i analizirati trendove deložacija u Europskoj uniji, a moguće napraviti i usporedbu s međunarodnim profilima deložacija (izvan EU), poput SAD-a i/ili Australije.

U Paketu 2 nacionalni stručnjaci trebaju identificirati najučinkovitije i najuspješnije mjere za prevenciju, borbu protiv deložacija i njihova praćenja. Glavni istraživački tim će izraditi predložak za prikupljanje tih podataka na nacionalnoj razini. To će rezultirati prijedlozima za svaku pojedinu zemlju članicu EU-a.

Na temelju prijedloga pojedinih zemalja, glavni istraživački tim izradit će izvještaj o ključnim rezultatima u kojem će se istaknuti glavni zaključci i korisni podaci za Europsku uniju, a tiču se “najboljih” praksi za prevenciju, borbu protiv deložacija i njihovo praćenje uspoređujući prakse zemalja članica, a moguće i najbolje međunarodne prakse (zemalja koje nisu u EU).

Za raspravu o nalazima i preporukama studije projektni tim će, u suradnji s Europskom komisijom, organizirati jednodnevni Europski seminar u Bruxellesu (zakazan za listopad 2015). Ovaj događaj će privući oko 150 stručnjaka i kreatora politika. Uravnotežen sastav sudionika će biti osiguran prema geografskoj rasprostranjenosti i stručnosti. Također bit će pozvani i ključni stručnjaci izvan Europske unije.

Related Post