U Hrvatskoj ne postoji odgovarajuća politika zbrinjavanja beskućnika, a ova je rizična skupina ušla tek nedavno (2012.) u Zakon o socijalnoj skrbi. Kod nas u velikim gradovima postoje prakse zbrinjavanja beskućnika i institucije koje se mogu pobrinuti za njihov smještaj ili obrok, a tek se u novije vrijeme prepoznaje uloga organizacija civilnog društva u pružanju usluga beskućnicima, zagovaranju njihovih prava te se razgovara o mogućim mjerama prevencije. Ovim se programom dosljedno provode prioriteti Zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske te se europeizira praksa prevencije i socijalnog uključivanja beskućnika. Europski parlament od zemalja članica traži donošenje nacionalnih strategija prevencije i socijalnog uključivanja beskućnika. Gradovi, odnosno jedinice lokalne samouprave, odgovorne su za programe zbrinjavanja beskućnika, a u Hrvatskoj u tom području postoje veoma neujednačene prakse. U okviru ovog programa brigu za beskućnike hoće se europeizirati sa snažnim naglaskom na ulozi organizacija civilnog društva, to jest, deinstitucionalizaciji i na programima prevencije te učinkovitog socijalnog uključivanja. Dakle, u okviru ovog programa, dionicima, gradovima i organizacijama civilnog društva, pružit će se odgovarajuće usluge kako bi oni kreirali lokalne socijalne programe za beskućnike, te bi u suradnji s civilnim društvom prevenirali, a potom uključivali beskućnike u život zajednice. U okviru ovog programa učit će se iz iskustva razvijenih zemalja, a radit će se i na transferu socijalnih inovacija u ovom području. Hrvatske organizacije civilnog društva bit će osnažene kako bi surađivale s europskim organizacijama i koristile sredstva iz EU fondova. Ovaj će program razviti i dokumentirati novi oblik lokalnih socijalnih politika namijenjenih beskućnicima. O tome će se proizvesti odgovarajuća pisana građa za radionice te za stručnu javnost i bit će dostupna svim zainteresiranim dionicima. Rezultati provedbe projekta  bit će predstavljeni na konferencijama kojima se prati ostvarivanje ciljeva Zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske.