Socijalna slika Grada Zagreba predstavlja zbir pokazatelja i socijalnih indikatora o kvaliteti života građana grada Zagreba. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom prvu Socijalnu sliku Grada Zagreba izradio je 2000. godine te se od tada izrađuje kontinuirano, a svaka slijedeća izrađena Socijalna slika ukazivala je na važnost kontinuiranog praćenja statističkih podataka i njena prezentacija izazivala je sve veći interes stručne i šire javnosti.

Od 2004. godine Socijalnu sliku Grada Zagreba izrađuje Socijalno vijeće Grada Zagreba koje je iste godine osnovano pri Udruzi za inicijative u socijalnoj politici.
Cilj osnivanja Socijalnog vijeća Grada Zagreba je kvalitetno sustavno planiranje učinkovitih socijalnih intervencija i mjera socijalne politike utemeljeno na realnim pokazateljima stanja i potreba građana grada Zagreba.

CERANEO je od 2013. godine, umjesto Udruge za inicijative u socijalnoj politici, koordinator Socijalnog vijeća Grada Zagreba.

CERANEO je do sada izradio Socijalnu sliku Grada Zagreba za 2012.,2013., 2014. i 2015. godinu.

 

soc slikaSocijalna slika Grada Zagreba za 2014. godinu „Dobra vladavina i socijalne inovacije kao odgovor na nove socijalne rizike“ posebno ističe koncept socijalnih inovacija i dobre vladavine. U cilju promicanja i koristi od socijalnih inovacija, gradovi moraju promijeniti svoj sustav vladavine i otvoriti proces za sve dionike: upravu, građane, organizacije civilnog društva i druge dionike. Ovakva promjena u upravljanju gradom sama po sebi predstavlja socijalnu inovaciju. Inovaciju pronalazimo u činjenici da upravljanje gradom nije izoliran proces, izdvojen od stvarnosti i građana, već proces koji eksperimentira i traga za novim rješenjima kroz nove radne procese i metode koji povezuju gradsku upravu s građanima i drugim ključnim dionicima. Ovaj pristup stavlja građane u središte modela upravljanja, koji je sveobuhvatan i s potencijalom za obogaćivanje uloge građana u zajednici.

 

 U središtu pozornosti Socijalne slike Grada Zagreba za 2015. godinu su izazovi starenja stanovništva. Prema informacijama organizacija civilnog društva, sve je veći broj osoba starije životne dobi koje u okolnostima gospodarske krize ne mogu računati na pomoć obitelji pa im prijeti siromaštvo i socijalna isključenost. Sve su veće potrebe za dugotrajnom skrbi. Dio populacije starijih izložen je i rizicima zlouporaba kada je riječ o sklapanju ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju. U pitanju je i informiranost osoba starije životne dobi o ostvarivanju drugih socijalnih prava, a posebno onih iz sustava socijalne skrbi. Socijalna slika Grada Zagreba za 2015. godinu prikazuje i ostale najizazovnije trendove socijalnog razvoja Grada prema devet područja.

 

Ovdje možete pogledati Socijalne slike Grada Zagreba koje je CERANEO izradio: