Skip to content

Pazite što potpisujete – informativna kampanja o mogućim rizicima pri sklapanju ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

Informativnom kampanjom kroz online mrežu i mrežu lokalnih dionika starije će osobe i šira javnost biti informirani o mogućnosti savjetovanja i potencijalnim rizicima sklapanja ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju.

Pazite što potpisujete – informativna kampanja o mogućim rizicima pri sklapanju ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija

Informativno pravni centar Slavonski Brod
Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

1. travnja – 30. rujna 2020.

Informativnom kampanjom kroz online mrežu i mrežu lokalnih dionika starije će osobe i šira javnost biti informirani o mogućnosti savjetovanja i potencijalnim rizicima sklapanja ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju.

 1. Informiranje starijih osoba i opće populacije o mogućim rizicima pri sklapanju ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
 2. Informiranje starijih osoba i opće populacije o potrebi savjetovanja prije sklapanja ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju
 3. Zagovaranje unaprjeđenja postojećih praksi
 • Sastanak projektnog tima
 • Analiza građe i sadržajno oblikovanje informativnog materijala (letaka, plakata, video uratka)
 • Konzultacijski sastanci s partnerskim organizacijama
 • Tisak informativnih letaka i plakata
 • Identifikacija dionika za formiranje lokalnih mreža za informiranje te online mreža za informiranje
 • Priprema javnih informativnih tribina sa svrhom upozoravanja na potencijalne rizike kojim se izlažu osobe pri potpisivanju ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju (Šibensko – kninska i Požeško- slavonska županija)
 • Izrada video uratka
 • Organiziranje detektiranih dionika u lokalne i online mreže za informiranje
 • Širenje poruke o potencijalnim rizicima pri potpisivanju ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju kroz dijeljenje informativnog materijala putem lokalnih mreža i online mreža za informiranje
 • Javni nastupi i medijske objave sa svrhom informiranja o potencijalnim rizicima pri potpisivanju ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
 • Provedba javnih tribina sa svrhom upozoravanja na potencijalne rizike pri potpisivanju ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju (Šibensko-kninska i Požeško-slavonska županija)
 • Informativno-zagovaračka konferencija u Zagrebu
 • Diseminacija rezultata projekta

Projekt “Pazite što potpisujete – informativna kampanja o mogućim rizicima pri sklapanju ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju“ provodi se uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Iva Mrdeža, mag. soc. pol.
iva@ceraneo.hr

Petra Bratoš, mag. soc. pol.
petra@ceraneo.hr

Skip to content