Skip to content

Završeni projekti

Prije 2000. godine CERANEO je proveo niz akcijskih istraživanja vezanih uz temu suradnje gradova i udruga, zagovaranju uloge neprofitnog sektora u pružanju socijalnih usluga, o aktivnostima zaklada u Hrvatskoj te prvo istraživanje o socijalnoj odgovornosti gospodarstva.

CERANEO je publicirao:

  • glasnik Neprofitni sektor od 1997. – 2000. CERANEO je poticao umrežavanje organizacija organiziranjem Hrvatskih foruma neprofitnih / nevladinih organizacija od 1997. do 2001. godine.
  • dvojezični Imenik neprofitnih organizacija 1997. (podaci o 548 organizacija)

U partnerstvu s Hrvatskim pravnim centrom CERANEO je podnio zahtjev kojim je Ustavni sud Hrvatske ukinuo 16 odredbi Zakona o udrugama i sudjelovao je u izradi Nacrta zakona o udrugama.

PROJEKTI PROVEDENI OD 2000. GODINE DO DANAS:

INDEKS CIVILNOG DRUŠTVA U HRVATSKOJ
pilot projekt

istraživanje razvoja civilnog društva u Hrvatskoj; ciljna skupina predstavnici različitih sektora i dionika civilnog društva

DECENTRALIZACIJA SOCIJALNE POLITIKE I ULOGA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

akcijsko istraživanje o suradnji gradova i općina s organizacijama civinog društva u provedbi socijalnih programa i projekata; ciljna skupina predtsvanici organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti

INDEKS ODRŽIVOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U HRVATSKOJ ZA 2004. GODINU
Civilno društvo u procesu stjecanja povjerenja u Hrvatskoj i izgradnje partnerstva s državom i drugim dionicima

akcijsko istraživanje o suradnji gradova i općina s organizacijama civinog društva u provedbi socijalnih programa i projekata; ciljna skupina predtsvanici organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti

POSTIGNUĆA, PROBLEMI I VIZIJA RAZVOJA ZAKLADA U HRVATSKO

akcijsko istraživanje o zakladništvu u Hrvatskoj; ciljna skupina: zaklade, priređivači i kreatori provedbenih i zakonskih akata koji se tiču rada, osnivanja i djelovanja zaklada;

ULOGA CIVILNOG DRUŠTVA U JAČANJU KOMBINIRANE SOCIJALNE POLITIKE U HRVATSKOJ

akcijsko istraživanje o međusektorskoj suradnji i ulozi organizacija civilnog društva u provedbi socijalnih programa i projekata; ciljna skupina: predstavnici različitih sektora i dionika civilnog društva

POTICAJI RAZVOJU KOMBINIRANE SOCIJALNE POLITIKE U GRADU ZAGREBU

akcijsko istraživanje o međusektorskoj suradnji i ulozi organizacija civilnog društva u provedbi socijalnih programa i projekata koje provodi Grad Zagreb; ciljna skupina: predstavnici različitih sektora i dionika civilnog društva s područja Grada Zagreba

TEME CIVILNOG DRUŠTVA U NASTAVI NA HRVATSKIM SVEUČILIŠTIMA

akcijsko istraživanje o temama civilnog društva koje su obuhvaćene nastavnim programima na hrvatskim sveučilištima te stvaranje zajedničkog curriculluma o temama civilnog društva; ciljna skupina; stručnjaci s područja civilnog društva, akademska zajednica, studenti

OSTVARIVANJE PRIORITETA I POMOĆ U IZRADI MJERA ZA PODRUČJE STANOVANJA U OKVIRU ZAJEDNIČKOG MEMORANDUMA O SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU REPUBLIKE HRVATSKE

akcijsko istraživanje o stanju stambenih potreba u Hrvatskoj; opća populacija

KVALITETA ŽIVOTA I ZADOVOLJSTVO RADOM GRADSKE UPRAVE U ZAGREBU

straživački projekt; podaci o potrebama i zadovoljstvu građana Zagreba radom gradske uprave; Grad Zagreb i građani Grada Zagreb

PROCJENA STAMBENIH POTREBA U HRVATSKOJ

akcijsko istraživanje o stambenim potrebama u Hrvatskoj; ciljna skupina opća populacija

INDEKS CIVILNOG DRUŠTVA U SOCIJALNOM PODRUČJU GRADA ZAGREBA

akcijsko istraživanje; identifikacija slabosti civilnog društva i preporuke za njegov daljnji razvoj; ciljna skupina predstavnici različitih sektora i dionika civilnog društva

POVIJEST RAZVOJA ZAKLADNIŠTVA U HRVATSKOJ

istraživanje povijesti razvoja zakladništva u Hrvatskoj; ciljna skupina: zaklade, priređivači i kreatori provedbenih i zakonskih akata koji se tiču rada, osnivanja i djelovanja zaklada

INDEX ODRŽIVOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U HRVATSKOJ ZA 2010. GODINU
Izgradnja identiteta: budući izazovi za OCD-ove kao stručnjake u društvenom prostoru

dokument predstavlja analizu 5 dimenzija i poddimenzija kao i prikaz podataka o pojedinim pokazateljima. Rezultati su dobiveni anketom EVS 2008., organizacijskom anketom Indeksa OCD-a 2008., istraživanjem vanjske percepcije te sekundarne baze podataka Indeksa OCD-a. 5 dimenzija čine: građanski angažman, razina organizacije, praksa vrijednosti, percepcija utjecaja i vanjsko okruženje.

INDEKS ODRŽIVOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U HRVATSKOJ ZA 2012. GODINU

globalna ekonomska kriza utjecala je na sve dimenzije održivosti OCD-a u Hrvatskoj čime indeks za 2012. godinu iznosi 3,2. Analizirano je 7 dimenzija: pravno okruženje (3,0), organizacijski kapaciteti (3,1), financijska održivost (4,3), zagovaranje (3,1), pružanje usluga (3,2), infrastruktura (2,7) te javni imidž (3,0).

PRIJEVOD ETHOS TIPOLOGIJE BESKUĆNIŠTVA I STAMBENE ISKLJUČENOSTI

SOCIJALNA SLIKA GRADA ZAGREBA
Radeći zajedno na izgradnji snažnog grada

dokument koji predstavlja zalog ekonomskog i socijalnog razvoja grada. Socijalna slika naglašava i uvodi nove postavke budućeg socio-ekonomskog razvoja: jačanje socijalne kohezije, socijalno ulaganje, inovacije i socijalno poduzetništvo. Također, uvode i promoviraju se dodatni socijalni indikatori kojima se prepoznaju “nove” društvene skupine u riziku od socijalne isključenosti

SOCIJALNA SLIKA GRADA ZAGREBA
Ulaganjem u građane za jači i otporniji grad

pruža informacije o promjeni smjernica budućih socijalnih ulaganja, uz poticanje filantropske i investicijske klime u razvoj ljudskih potencijala i osiguravanja dobrobiti svih građana

INDEX ODRŽIVOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U HRVATSKOJ ZA 2014. GODINU

Indeks održivosti OCD-a u Hrvatskoj za 2014. godinu iznosi 3,2. Analizirano je 7 dimenzija: pravno okruženje (2,9), organizacijski kapaciteti (3,1), financijska održivost (4,3), zagovaranje (3,1), pružanje usluga (3,1), infrastruktura (2,7) te javni imidž (3,1).

SOCIJALNA SLIKA GRADA ZAGREBA
Dobra vladavina i socijalne inovacije kao odgovor na nove socijalne rizike

dokument stavlja naglasak na koncept dobre vladavine odnosno otvaranje procesa za sve dionike: upravu, građane, organizacije civilnog društva i druge dionike te koncept socijalnih inovacijau pogledu upravljanja gradom koji ne bi trebao biti izolirani proces već tragati za novim rješenjima kroz nove radne procese i metode koji povezuju gradsku upravu s građanima i drugim ključnim dionicima

EVALUACIJA SKRBI O BESKUĆNICIMA I RAZVOJ INOVATIVNIH PROGRAMA PREVENCIJE I SMANJENJE RIZIKA NASTANKA BESKUĆNIŠTVA

izrađena je Baza podataka o beskućnicima, jedinstveni upitnik za korisnike smještene u prihvatilišta/prenoćišta, evaluacijski upitnik za pružatelje skrbi beskućnicima te su se projektom održale aktivnosti za razvoj modela socijalnog mentorstva za beskućnike; izrađen je Izvještaj “Ključni trendovi u području beskućništva u Hrvatskoj” kao svojevrsni prikaz dobivenih podataka putem projektnih aktivnosti

JAČANJE LOKALNIH KAPACITETA ZA PRIMJENU EUROPSKOG SOCIJALNOG MODELA I PRISTUPANJE EUROPSKIM SOCIJALNIM MREŽAMA

izrađena publikacija “Prema socijalnom ulaganju za rast i koheziju – uključujući i provedbu Europskog socijalnog fonda za razdoblje 2014.-2020. (2013.)

SOCIJALNA SLIKA GRADA ZAGREBA – Odgovori na izazove starenja stanovništva

u dokumentu temeljni indikatori starenja govore o ubrzanom starenju stanovništva i sve nepovoljnijim prognozama udjela starih osoba u strukturi hrvatskog stanovništva te se daje statistički prikaz s preporukama glede Strategije socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatske te preporuke za Grad Zagreb

EUROPEIZACIJA HRVATSKE SOCIJALNE POLITIKE I HRVATSKA SOCIJALNA POVELJA

izrađen priručnik “Koncepti socijalne politike i analiza socijalnih pokazatelja – Smjernice za regionalne radionice” kojim su informirani sudionici regionalnih rasprava o stanju socijalnih politika na regionalnim razinama; izrađena publikacija “Hrvatska socijalna povelja – Glavni nalazi regionalnih rasprava” u okviru ovoga projekta

INDEKS ODRŽIVOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U HRVATSKOJ ZA 2015. GODINU

Indeks održivosti OCD-a u Hrvatskoj za 2015. godinu iznosi 3,2. Analizirano je 7 dimenzija: pravno okruženje (3,0), organizacijski kapaciteti (3,2), financijska održivost (4,3), zagovaranje (3,1), pružanje usluga (3,1), infrastruktura (2,7) te javni imidž (3,1).

KAKO DO POSLA ZA BESKUĆNIKE? IZGRADNJA KAPACITETA OCD-A I PODRŠKA INTEGRACIJI BESKUĆNIKA

izrađena publikacija “Zapošljavanje beskućnika” koja objedinjuje glavne nalaze edukativne radionice i fokusnih grupa u okviru projekta, odrađena edukativna radionica “Kako do posla za beskućnike”, održane javne tribine u Varaždinu, Karlovcu i Za­grebu na kojima su sudjelovali predstavnici prihvatilišta/prenoćišta, predstavnici regi­onalnih podružnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i centara za socijalnu skrb kao i sami beskućnici gdje su dogovorene smjernice za uključivanje beskućnika u aktivne politike zapošljavanja koje su naknadno usvojene od strane HZZ-a

SOCIJALNA SLIKA GRADA ZAGREBA
Europska urbana agenda kao okvir razvoja kohezivnih i konkurentnih gradova

dokument pruža informacije o europskom okviru razvoja gradova i urbanih područja kao središta ekonomske učinkovitosti i socijalne kohezije, odnosno gospodarskog prosperiteta i solidarnosti, na temelju analize ključnih dokumenata kojima su postavljeni ciljevi i tematska prioritetna područja urbanog razvoja uz isticanje praktičnih dosega europskog urbanog razvoja

INDEKS ODRŽIVOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U HRVATSKOJ ZA 2016. GODINU

Indeks održivosti OCD-a u Hrvatskoj za 2016. godinu iznosi 3,3. Analizirano je 7 dimenzija: pravno okruženje (3,1), organizacijski kapaciteti (3,1), financijska održivost (4,5), zagovaranje (3,2), pružanje usluga (3,1), infrastruktura (2,8) te javna slika (imidž) (3,2).

OSNAŽIVANJE BESKUĆNIKA, PODRŠKA STRUČNJACIMA I IZGRADNJA INOVATIVNIH MODELA SKRBI O BESKUĆNICIMA

izrađena publikacija “Prikaz nekih obilježja i potreba korisnika osam hrvatskih prihvatilišta i prenoćišta za beskućnike u period od 2017. do 2019. godine” koja sadrži nalaze istraživanja nastalog u sklopu ovog trogodišnjeg programa. Publikacija je informativne naravi, ali i upućuje na područja gdje je potreban dodatni razvoj i proširenje usluga, kao i potencijalni smjer budućih istraživanja o ovoj problematici; izrađena kraća dokumentarna reportaža o beskućnicima “Nedokumentirani”; izrađena fotodokumentacija skrivenih mjesta boravka beskućnika; izrađena dokumentarna reportaža “Cesta nije dom”; organizirane i provedene prve radionice psihosocijalne podrške za stručnjake koji rade s beskućnicima

AKCIJSKI ORIJENTIRANO ISTRAŽIVANJE O NASILJU NAD STARIJIM OSOBAMA NA PODRUČJU SJEVERNE HRVATSKE

akcijski orijentiranim istraživanjem dobiven je empirijski uvid o nasilju nad osobama starije životne dobi u regiji Sjeverne Hrvatske, umreženi su i ojačani ključni dionici za razvoj adekvatnih programa i inovativnih projekata za prevenciju nasilja i pomoći starijim osobama žrtvama nasilja te se nastojala senzibilizirati javnost o problematici, kako bi se povećala osjetljivost na položaj starijih osoba; izrađena je publikacija „Izazovi prevencije nasilja nad osobama starije životne dobi“ koji prikazuju glavne nalaze projekta

KOMPARATIVNA SOCIJALNA SLIKA GRADA ZAGREBA
Izazovi provedbe smjernica Europskog stupa socijalnih prava u Gradu Zagrebu

dokument u devet promatranih područja identificira izazove socijalnog razvoja grada koji svakako predstavljaju značajne rizike, ali i potencijale Grada Zagreba za daljini razvoj projekta i programa

INDEKS ODRŽIVOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U HRVATSKOJ ZA 2017. GODINU

Indeks održivosti OCD-a u Hrvatskoj za 2017. godinu iznosi 3,3. Analizirano je 7 dimenzija: pravno okruženje (3,1), organizacijski kapaciteti (3,2), financijska održivost (4,4), zagovaranje (3,2), pružanje usluga (3,1), infrastruktura (2,8) te javna slika (imidž) (3,2).

RAZVOJ PROGRAMA DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA ZA AKTIVNI ANGAŽMAN STUDENATA U PODRUČJU PREVENCIJE BESKUĆNIŠTVA I SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA BESKUĆNIKA

nastavljena suradnja između civilnog društva i akademske zajednice kroz inovativan model društveno korisnog učenja; pripremljena podloga za lokalni strateški dokument u Gradu Puli s poveznicom na EU programe; izrađen prijedlog volonterskog programa i smjernica za menadžment volontera za udrugu Oaza; izrađen priručnik za implementaciju modela „Stanovanje prvo“; izrađen priručnik kao sažeti strateški dokument s jasnim smjernicama za implementaciju modela socijalnog mentorstva beskućnika

REAKTIVACIJA I INTEGRACIJA MARGINALIZIRANIH MLADIH – NEET NA TRŽIŠTE RADA – RIM

izrađena publikacija “Kako odgovoriti na izazove integracije i reaktivacije mladih u NEET statusu?”

INDEKS ODRŽIVOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U HRVATSKOJ ZA 2018. GODINU

Indeks održivosti OCD-a u Hrvatskoj za 2018. godinu iznosi 3,4. Analizirano je 7 dimenzija: pravno okruženje (3,1), organizacijski kapaciteti (3,5), financijska održivost (4,4), zagovaranje (3,2), pružanje usluga (3,1), infrastruktura (2,9) te javna slika (imidž) (3,3).

INDEKS ODRŽIVOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U HRVATSKOJ ZA 2019. GODINU

Indeks održivosti OCD-a u Hrvatskoj za 2019. godinu iznosi 3,4. Analizirano je 7 dimenzija: pravno okruženje (3,1), organizacijski kapaciteti (3,5), financijska održivost (4,5), zagovaranje (3,1), pružanje usluga (3,2), infrastruktura (2,9) te javna slika (imidž) (3,2).

KOMPARATIVNA SOCIJALNA SLIKA GRADA ZAGREBA
Izazovi nošenja sa socijalnim učinkom COVID-19 krize i potresa u Gradu Zagrebu

dokument daje uvid učinka COVID-19 krize i potresa u Zagrebu na 9 promatranih područja s naznakom prioritetnog djelovanja u budućnosti s ciljem razvoja socijalne politike, socijalne kohezije i poboljšanja kvalitete života građana

JAČANJE MREŽE USLUGA ZA SKRIVENE BESKUĆNIKE

usmjeren na pružanje psihosocijalne podrške beskućnicima, supervizijske podrške djelatnicima prihvatilišta te provedbu zagovaračke kampanje u gradovima koji ne osiguravaju usluge za beskućnike ili ih osiguravaju u nedovoljnom kapacitetu; izrađena publikacija “Beskućništvo jučer, danas, sutra”

PAZITE ŠTO POTPISUJETE – INFORMATIVNA KAMPANJA O MOGUĆIM RIZICIMA PRI SKLAPANJU UGOVORA O DOŽIVOTNOM I DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU

informativnom kampanjom kroz online mrežu i mrežu lokalnih dionika starije osobe i šira javnost informirani su o mogućnosti savjetovanja i potencijalnim rizicima sklapanja ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju

INDEX ODRŽIVOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U HRVATSKOJ ZA 2020. GODINU

Tijekom 2020. godine Hrvatsku su zadesila dva snažnija potresa s ozbiljnim oštećenjima i posljedicama za građane grada Zagreba i Petrinje, kao i okolice. Također, Hrvatska se i dalje nosi s većim priljevom migranata i tražitelja azila. Indeks održivosti OCD-a u Hrvatskoj za 2020. godinu iznosi 3,4. Analizirano je 7 dimenzija: pravno okruženje (3,1), organizacijski kapaciteti (3,5), financijska održivost (4,6), zagovaranje (3,1), pružanje usluga (3,2), infrastruktura (2,9) te javna slika (imidž) (3,1).

SOCIJALNA SLIKA GRADA ZAGREBA
Aktualizacija Akcijskog plana Europskog stupa socijalnih prava u urbanom kontekstu

dokument daje smjernice za unaprjeđenje svih 9 promatranih i analiziranih područja s ciljem učinkovitije provedbe Europskog stupa socijalnih prava u gradu Zagrebu i ostvarivanju EU ciljeva

INDEX ODRŽIVOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U HRVATSKOJ ZA 2021. GODINU

Indeks održivosti OCD-a u Hrvatskoj za 2021. godinu iznosi 3,3. Analizirano je 7 dimenzija: pravno okruženje (3,1), organizacijski kapaciteti (3,5), financijska održivost (4,6), zagovaranje (3,1), pružanje usluga (3,2), infrastruktura (2,8) te javna slika (imidž) (3,1).

A GDJE SI TI? REAKTIVACIJA I REINTEGRACIJA NEAKTIVNIH MLADIH U NEET STATUSU

Prema posljednjim podacima EUROSTAT-a, Hrvatska se nalazi na vrhu ljestvice po broju mladih u NEET statusu. Takozvane meke vještine, ova skupina mladih uglavnom ne stječu od roditelja ni u školi, dok je njihov značaj za uključivanje u društvo, posebice u okolnostima današnje ekonomije, velik.

INOVATIVAN MODEL SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA BESKUĆNIKA, OSNAŽIVANJE STRUČNJAKA I JAČANJE KAPACITETA HRVATSKE MREŽE ZA BESKUĆNIKE

Opći cilj Poziva „Pridonijeti povećanju socijalne uključenosti i integraciji u život zajednice ranjivih odnosno socijalno osjetljivih skupina odnosno smanjiti i prevenirati socijalnu isključenost“ ostvarit ćemo kroz radionice psihosocijalne podrške i radionice podrške za pronalazak posla.

JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U IMPLEMENTACIJI EUROPSKOG STUPA SOCIJALNIH PRAVA U HRVATSKOJ

Hrvatska ima ograničene kapacitete za praćenje i prilagodbu razvoja socijalnih politika usmjerenih inovativnoj socijalnoj državi koja uzima u obzir nove socijalne rizike i uključuje organizacije civilnog društva.

Skip to content