Skip to content

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj

Hrvatska ima ograničene kapacitete za praćenje i prilagodbu razvoja socijalnih politika usmjerenih inovativnoj socijalnoj državi koja uzima u obzir nove socijalne rizike i uključuje organizacije civilnog društva.

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj

89.258, 86 €

01. rujna 2022.- 30. studenog 2023.

Opći cilj:
Osnažiti zagovaračke kapacitete OCD-a i drugih dionika za praćenje i implementaciju Europskog stupa socijalnih prava (ESSP) na nacionalnoj i lokalnoj razini

Specifični ciljevi:

 1. utjecati na donošenje i implementaciju javnih politika temeljenih na dokazima u područjima ESSP-a na nacionalnoj razini
 2. osnažiti kapacitete ključnih dionika na lokalnim razinama vezano uz zagovaranje i utjecaj na politike u području ESSP-a
 3. zagovaranje prava ranjivih skupina prema prioritetima Akcijskog plana ESSP-a

Hrvatska ima ograničene kapacitete za praćenje i prilagodbu razvoja socijalnih politika usmjerenih inovativnoj socijalnoj državi koja uzima u obzir nove socijalne rizike i uključuje organizacije civilnog društva. Sve veći broj građana ovisi o organizacijama civilnog društva u pogledu podmirivanja socijalnih potreba. Istovremeno problem je dodatno produbljen pandemijom COVID-19 i ekonomskom krizom koja je uslijedila.

Šira javnost i relevantni dionici nisu dovoljno upoznati s konceptom Europskog stupa socijalnih prava i Akcijskog plana Europskog stupa socijalnih prava stoga je opći cilj upoznati zainteresiranu javnost i relevantne dionike s navedenim te ih osnažiti za implementaciju u cilju europeizacije i modernizacije socijalne države. Do kraja projekta zajedničkim će se naporima projektnih partnera i svih uključenih dionika nastojati stvoriti preduvjeti za poboljšanu kvalitetu života u lokalnim zajednicama i na širem području Republike Hrvatske.

 1. izrada metodologije praćenja Europskog stupa socijalnih prava
 2. analiziranje relevantnih EU i nacionalnih socijalnih politika, propisa i praksi
 3. provedba empirijskog istraživanja s ciljem dobivanja uvida u percepciju ključnih dionika u području ESSP-a
 4. regionalne edukacije zainteresiranih dionika i partnera
 5. pružanje podrške partnerskim organizacijama za izradu analiza i praćenje te utjecaj na ESSP politike na lokalnoj razini
 6. izrada priručnika za socijalnu integraciju ranjivih skupina u statusu stambene isključenosti s posebnim naglaskom na stanovanje ranjivih skupina (19. stup ESSP)
 7. organizacija panel rasprave koja će problematizirati pitanja stanovanja s posebnim naglaskom na stanovanje ranjivih skupina (19. stup ESSP-a)
 8. organizacija završne konferencija

Projekt “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj” podržan je s 89. 258, 86 eura financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Ana Zadelj Kovač, mag. soc. pol
ana@ceraneo.hr

Vesna Totić, mag. soc. rad
vesna@ceraneo.hr

Skip to content