Skip to content

Sudjelovanje na Konferenciji o stambenoj politici

Od 8. do 9. prosinca 2022. predsjenik i zaposlenica CERANEO-a sudjelovali su na konferenciji „Housing co-creatin for Tomorrow Cities“ održanoj u Grenoblu u Francuskoj kroz projekt RE-DWELL. Konferencija je polematizirala tematiku održivog stanovanja, osobitog onog za ranjive skupine. Uključili su se u panel „Od stanovanja kao problema do održive stambene politike“ gdje je predsjednik CERANEO-a naglasio važnost jasne stambene politike koja je u fokusu europskih socijalnih politika. Založio se za osnaživanje zemalja članica na primjenu Akcijskog plana Europskog stupa socijalnih prava koji je donesen 2021. godine.

CERANEO se ovom tematikom bavi u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj“ kojem je cilj osnažiti kapacitete OCD-a i drugih relevantnih dionika za implementaciju Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj. Projekt “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj” podržan kroz Fond za aktivno građanstvo sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Skip to content