Skip to content

Sudjelovanje na treningu jačanja kapaciteta OCD-a

Dana 24.01.2023. od 9 do 13 sati sudjelovali smo u online treningu koji su organizirali Erasmus Student Network Dubrovnik, CESIE i Active Citizens Partnership, a financiran je kroz CERV program. Teme edukacije bile su sudjelovanje građana u demokratskim procesima, posebno procesima donošenja javnih politika, digitalne pismenosti koje su građanima potrebne za sudjelovanje u demokratskim procesima (prepoznavanje tzv. fake news) te alatima civilnog društva putem kojeg ostvaruje svoju watchdog ulogu tj. zaštitu građanskih interesa u političkim procesima (evaluacija i monitoring javnih politika).

Sudjelovanjem smo stekli nova znanja o načinima na koje možemo potaknuti građane na uključivanje u procese praćenja javnih politika te im približiti cijeli proces. Podjelili smo svoje iskustvo praćenja i vrednovanja javnih politika te stekli nova poznanstva. Sve navedeno biti će nam od pomoći u implementaciji našeg projekta „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj“ koji potiče organizacije civilnog društva i građane na budno praćenje implementacije javnih politika, posebno onih vezanih uz Europski stup socijalnih prava.

Projekt “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj” podržan kroz Fond za aktivno građanstvo sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Skip to content