Skip to content

ACF- Regionalna edukacija u Krapinsko-zagorskoj županiji

05. lipnja 2023. održali smo regionalnu edukaciju “Izazovi provedbe Europskog stupa socijalnih prava u Krapinsko-zagorskoj županiji” u suradnji s partnerom koji djeluje na području županije- Mrežom udruga Zagor.

Na edukaciji smo predstavili projekt “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj” kroz koji je edukacija provedena. Prikazali smo dosadašnje ishode projekta- metodologiju praćenja provedbe Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj, revidirani socijalni semafor i Profil hrvatske socijalne države. Sve navedeno zalog je za rad na regionalnoj razini te može potaknuti sudionike za djelovanje na lokalnoj razini. Predstavili smo mogućnosti ESF plus fonda, Europski semestar i primjere dobre prakse u praćenju socijalnih pokazatelja.

Za daljnji rad na lokalnoj razini, upoznali smo sudionike s postojećim pokazateljima s područja jednakih mogućnosti i pristupa tržištu rada, pravednih radnih uvjeta te socijalne zaštite i uključenosti. Kako bismo potaknuli sudionike, organizirana je radionica “Poticaj raspravi i uvid u lokalne kapacitete provedbe ESSP-a: iskustva dionika”. Cilj radionice bio je dobiti uvid u iskustva lokalnih dionika vezano uz provedbu Europskog stupa socijalnih prava u Krapinsko- zagorskoj županiji.

Kroz edukaciju utvrđeni su potencijali Krapinsko- zagorske županije u provedbi ESSP-a. Posebno se izdvojio civilni sektor kao pokretač promjena i socijalnih inovacija. Međutim, potreban je dodatan napor institucija kako bi se dala potpora civilnom sektoru te kako bi dostupnost usluga bila jednaka na području cijele županije.

Projekt “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj” je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Skip to content