Skip to content

Poziv na akcije ili inicijative za podršku građanskom aktivizmu i inkluziji u ruralnim područjima (022023)

Poziv za dostavu projektnih prijedoga

Opis programa

Građanski aktivizam u ruralno-perifernim područjima često je nedostatan, gdje nedostatak resursa u kombinaciji s nerazvijenim civilnim društvom i niskom razinom građanske pismenosti predstavlja značajne prepreke za angažman lokalnih građana. Građanski aktivizam i građansko sudjelovanje jedne su od temeljnih vrijednosti EU, sadržani u Povelji Europske unije o temeljnim pravima, koja utvrđuje sva osobna, građanska, politička, ekonomska i socijalna prava na koja imaju pravo svi ljudi u EU-u.

Zbog navedenog razloga, CERANEO kao partner konzorcija 8 zemalja u sklopu projekta “PROTEUS – Protecting EU Values and Fundamental Rights through Public Participation and Civil Society Assistance in Central Europe”, čiji je nositelj Transatlantic Foundation (TF) u suradnji s programom Engaging Central Europe (ECE) The German Marshall Fund iz Sjedinjenih Američkih Država, objavljuje namjenski Poziv za dostavu projektnih prijedloga. Cilj poziva je podržati organizacije civilnog društva (OCD) s ciljem poticanja građanskog aktivizma i sudjelovanja građana u ruralno-perifernim područjima Hrvatske.

Prihvatljivi prijavitelji

Poziv je otvoren za neprofitne organizacije civilnog društva (OCD), koje ispunjavaju ove uvjete:

· osnovane su kao pravna osoba i imaju sjedište u državi članici EU (Hrvatska);

· djeluju neprofitno;

· poštuju temeljna prava i vrijednosti na kojima se temelji EU;

· imaju transparentne upravljačke strukture i izabranog predsjednika/upravu te su odgovorni svojim članovima i donatorima;

· neovisni su o lokalnim, regionalnim ili nacionalnim vlastima i drugim javnim tijelima;

· neovisni su o političkim strankama i trgovačkim organizacijama;

· vode transparentno financijsko poslovanje što je vidljivo u Registru neprofitnih organizacija (RNO) pri Ministarstvu financija RH.

Prednost će imati organizacije koje djeluju u ruralno-perifernim područjima Hrvatske. 70% primatelja potpore trebalo bi biti smješteno ili aktivno u perifernim i ruralnim područjima.

Fizičke osobe i profitne organizacije NISU prihvatljivi prijavitelji.  Dodatno, prijavitelji ne mogu biti pridruženi subjekt(i), suradnici ili izvođači CERANEO-a.

U okviru ovog Poziva, podržat će se kratkoročni projekti u trajanju između 3 i 6 mjeseci u rasponu od 500,00 eura (EUR) do 2.500,00 eura (EUR) za pojedinačne projekte koji se odvijaju unutar granica jedne zemlje.

Sufinanciranje projekata u obliku vlastitog doprinosa ili sufinanciranje iz drugih izvora (izvan EU) je dopušteno, ali nije obveza prijavitelja. Na raspolaganju je proračun u ukupnoj vrijednosti od 25.000,00 eura (EUR) za Republiku Hrvatsku. CERANEO zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva ovisno o primljenim projektnim prijedlozima i rezultatima ocjenjivanja. 

Prihvatljive aktivnosti:

 • pružanje usluga za ranjive skupine;
 • kampanje za podizanje svijesti;
 • jačanje zagovaračke i nadzorne uloge civilnog društva i nevladinih organizacija;
 • promicanje EU vrijednosti;
 • razvoj inovativnih rješenja za lokalne probleme;
 • dijalog zajednice u kontekstu lokalnih izazova;
 • potaknuti postojeće organizacije civilnog društva da dopru do građanskih aktivista i neformalnih grupa i podrže njihov rad.

Projektne aktivnosti moraju se odvijati u Hrvatskoj tijekom razdoblja provedbe bespovratnih sredstava. Poseban naglasak treba staviti na promicanje i zaštitu prava i vrijednosti prema Ugovorima EU-a i Povelji o temeljnim pravima, kao i rodno uključivom pristupu na svim razinama provedbe predloženog projekta. Ovim pozivom posebno se potiče prijava organizacija koje uključuju pojedince ili grupe u perifernim područjima. 

Ciljani broj podržanih mikro-projekata/OCD: 15

Proces prijave

 1. runda poziva započela je od 1. ožujka 2024. i traje do 2. svibnja 2024. godine do 23:59 sati. Prijava se podnosi putem na mail ceraneo@ceraneo.hr.

Molimo da u naslovu e-maila Vaše projektne prijave koristite oznaku poziva 022023. Nakon primitka prijave, o istom ćete biti obaviješteni putem maila.

Za podnošenje projektnih prijedloga organizacije moraju ispuniti niže navedene obrasce na hrvatskom jeziku.  

Razmatrat će se samo projektni prijedlozi poslani i ispunjeni putem ovih obrazaca. 

Očekuje se da će odabrani projekti najranije započeti s provedbom 1. srpnja 2024. godine.

Ne postoji ograničenje u broju prijava i broju poziva koje može podnijeti i u kojima može sudjelovati  jedna organizacija.

Projektni prijedlozi za 1. rundu poziva su zatvoreni (trajala od 1.9.2023.- 2.11.2023.). Rezultati objavljeni na stranici ceraneo.hr.

Kriteriji dodjele sredstava

Projektni prijedlozi ocjenjivat će se na temelju standardnog skupa kriterija za dodjelu sredstava, uključujući: 

 • Administrativni kriteriji (prijatelji ispunjavaju kriterije prihvatljivosti; proračun projekta je u rasponu od 500-2.500 EUR; prijava predana u roku…)

Prijave koje ispunjavaju administrativne kriterije ocjenjivat će se na temelju sljedećeg:

 • Kvaliteta i relevantnost prijave (sadržaj, inovativnost ponuđene ideje ili rješenja, povezanost ciljeva i vrijednosti s vrijednostima projekta PROTEUS, relevantnost predloženog rješenja za lokalnu zajednicu, misija/vizija udruge u skladu s vrijednostima i postavljenim ciljevima). Ukupno: 7 bodova. 
 • Financijska učinkovitost (usklađenost aktivnosti s ciljevima inicijative, stvarni trošak aktivnosti za postizanje postavljenih ciljeva). Ukupno: 3 boda. 
 • Ruralno-periferalno područje (prema Indeksu razvijenosti županije u kojoj je sjedište udruge; regije od posebnog nacionalnog interesa), najmanje 70% primatelja potpore mora biti smješteno ili aktivno u rubnim i ruralnim područjima Hrvatske. Ukupno: 4 boda.
 • Učinak projekta na organizaciju i ciljne skupine, predanost održivosti rezultata projekta. Ukupno: 4 boda
 • Iskustvo i potencijal prijavitelja i partnera (prethodno iskustvo, povezanost provoditelja s temom i aktivnostima, spremnost na učenje). Ukupno: 2 boda

Najveći broj bodova koji uspješan projektni prijedlog može ostvariti iznosi 20 bodova. Prag prihvatljivosti iznosi 8 bodova.  

Postupak odabira: Svaku prijavu koja ispunjava administrativne kriterije i kriterije prihvatljivosti pregledat će i ocijeniti Ocjenjivački odbor. Nakon što Ocjenjivački odbor ocijeni sve prihvatljive projektne prijave, donijet će se konačna odluka o odobravanju mikrofinanciranja. Informacije o rezultatima evaluacije bit će priopćene podnositeljima zahtjeva i predstavljene na ovoj web stranici u prosincu 2024. godine.

Ovaj poziv za dostavu projektnih prijedloga objavljen je u sklopu programa EU CERV PROTEUS koji provodi Transatlantic Foundation, a sufinancira ga Europska unija. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost Transatlantic Foundation i ne odražava nužno stavove Europske unije.   

Skip to content