Skip to content

Poziv organizacijama civilnog društva za sudjelovanje u izgradnji kapaciteta za podršku građanskom aktivizmu i uključivanju u ruralnim područjima (012023)

Opis programa

Građanski aktivizam i građansko sudjelovanje jedne su od temeljnih vrijednosti EU, sadržani u Povelji Europske unije o temeljnim pravima, koja utvrđuje sva osobna, građanska, politička, ekonomska i socijalna prava na koja imaju pravo svi ljudi u EU-u. Uočene nejednakosti:

1. Nedovoljne vještine među voditeljima i aktivistima OCD-a o organizacijskom upravljanju i prikupljanju sredstava;

2. Nedovoljne vještine među čelnicima i aktivistima OCD-a u javnom dopiranju i zagovaranju;

3. Nedovoljna svijest čelnika i aktivista OCD-a o vrijednostima i temeljnim pravima EU-a.

Zbog navedenog razloga, CERANEO kao partner konzorcija 8 zemalja u sklopu projekta “PROTEUS – Protecting EU Values and Fundamental Rights through Public Participation and Civil Society Assistance in Central Europe”, čiji je nositelj Transatlantic Foundation (TF) u suradnji s programom Engaging Central Europe (ECE) The German Marshall Fund iz Sjedinjenih Američkih Država, objavljuje namjenski Poziv za sudjelovanje u izgradnji kapaciteta. Cilj poziva je Poticanje građanskog aktivizma i sudjelovanja građana u ruralno-perifernim područjima Hrvatske izgradnjom kapaciteta.

Ishodi:

1.         Unaprijediti vještine prikupljanja sredstava OCD-a za jačanje njihove financijske održivosti za 15 predstavnika OCD-a i njihovih organizacija iz perifernih regija u srednjoj Europi;

2.         Ojačati aktivističko i volontersko upravljanje OCD-ima i vještine usklađenosti za 15 predstavnika OCD-a i njihovih organizacija iz perifernih regija u srednjoj Europi;

3.         Ojačati online komunikaciju, vještine zagovaranja i podizanja svijesti aktivista za 15 predstavnika OCD-a i njihovih organizacija iz perifernih regija u srednjoj Europi;

4.         Unaprijediti vještine osobnog zagovaranja aktivista OCD-a u ruralnim ili perifernim područjima kako bi se olakšao angažman s lokalnim vlastima za 15 predstavnika OCD-a i njihovih organizacija iz perifernih regija u srednjoj Europi;

5.         Ojačati razumijevanje temeljnih prava i vrijednosti EU-a među 15 predstavnika OCD-a i njihovih organizacija iz perifernih regija srednje Europe;

6.         Prošireno lokalno civilno društvo i stručnost za promicanje građanskog aktivizma i europskih vrijednosti u perifernim područjima srednje Europe.

Prihvatljivi prijavitelji

Poziv je otvoren za neprofitne organizacije civilnog društva (OCD), koje ispunjavaju ove uvjete:

· osnovane su kao pravna osoba i imaju  sjedište u državi članici EU (Hrvatska);

· djeluju neprofitno;

· poštuju temeljna prava i vrijednosti na kojima se temelji EU;

· imaju transparentne upravljačke strukture i izabranog predsjednika/upravu te su odgovorni svojim članovima i donatorima;

· neovisni su o lokalnim, regionalnim ili nacionalnim vlastima i drugim javnim tijelima;

· neovisni su o političkim strankama i trgovačkim organizacijama;

· vode transparentno financijsko poslovanje što je vidljivo u Registru neprofitnih organizacija (RNO) pri Ministarstvu financija RH.

Zainteresirani predstavnici OCD-a zasebno se prijavljuju za registraciju za svaku radionicu izgradnje kapaciteta.

Opis aktivnosti izgradnje kapaciteta OCD-a:

Mentorstvo će se provoditi online putem, e-mailom, telefonskim pozivom, te po potrebi osobno. Svi polaznici koji se prijavljuju za edukacije (radionice) sudjelovat će u mentorstvu, koje će biti strukturirano prema specifičnim potrebama pristupnika. Aktivnost će započeti u studenome 2023. godine, paralelno s radionicama izgradnje kapaciteta. Sudionici će imati mogućnost dodatnog termina konzultacija sa stručnjacima koji će izvoditi radionice na navedenu temu. Nakon toga bit će im omogućeno mentorstvo po potrebi, prosječno 2 puta mjesečno od strane CERANEO tima tijekom 3 mjeseca od sudjelovanja na edukaciji.

Radionice izgradnje kapaciteta će se provoditi online putem, za što su sudionici obavezni osigurati primjerenu opremu za neometano praćenje. Radionice će organizirati CERANEO tim u suradnji s vanjskim stručnjacima u tematskim područjima. Predviđeno je sudjelovanje 15 predstavnika organizacija civilnog društva na svakoj radionici. Za svaku radionicu je potrebno zasebno se registrirati/prijaviti putem e-maila: ceraneo@ceraneo.hr. Zainteresirani prijavitelji nisu obavezni prijaviti sudjelovanje na svih 5 radionica. Svi sudionici radionica sudjelovat će i u mentorstvu: mogućnost dodatnog termina konzultacija stručnjaka koji je proveo radionicu u periodu mjesec dana od održavanja te prosječno 2 puta mjesečno praćenje od strane CERANEO tima, odnosno po individidualnoj potrebi. Sudionici će po završetku edukacije dobiti potvrdu o sudjelovanju.

Tematska područja radionica:

a)         poboljšati vještine prikupljanja sredstava OCD-a kako bi ojačali svoju financijsku održivost,

b)         ojačati vještine upravljanja i usklađenosti aktivista i volontera OCD-a,

c)         ojačati online komunikaciju, vještine zagovaranja i podizanja svijesti aktivista,

d)         poboljšati vještine osobnog zagovaranja aktivista OCD-a u ruralnim ili perifernim područjima kako bi se olakšao angažman s lokalnim vlastima,

e)         povećati svijest javnosti o pravu i politikama EU-a s posebnim osvrtom na zaštitu vrijednosti i temeljnih prava EU-a, kao i na civilno društvo općenito.

Raspored:

Nakon završetka procesa evaluacije, radionice će se održavati otprilike jednom mjesečno.

Prva radionica će se održati u studenom, a druga u prosincu 2023. Preostale tri radionice održat će se u 2024. godini, u prosjeku svaka dva mjeseca.

PRIJAVA za poziv se vrši putem e-maila: ceraneo@ceraneo.hr. Dodatno kandidati se samostalno trebaju registrirati za svaku pojedinu radionicu za koju su zainteresirani. Registracije će se vršiti putem linka koji ćemo Vam poslati po primitku Vaše prijave. Registracije za sudjelovanje na radionici započet će najmanje mjesec dana prije održavanja svake radionice.

Troškovi pokriveni sudionicima radionica aktivnosti izgradnje kapaciteta OCD-a:

S obzirom da će se radionice održavati online, ako je potrebno osobno mentorstvo uživo, CERANEO će pokriti sljedeće kategorije troškova:

–           Trošak putovanja,

–           Trošak dnevnice,

–           Ostala dobra, radovi i usluge

Trošak će se pokriti u paušalnom iznosu, sukladno racionalnom trošenju sredstava za izvođenje projektnih aktivnosti. Odluku o trošku donosi CERANEO prije nastanka troška, o čemu sudionika treba obavijestiti prije nastanka troška.

Postupak ocjenjivanja i kriteriji odabira i dodjele:

Proces pregleda u okviru ovog Poziva za izgradnju kapaciteta prvenstveno će se usredotočiti na osiguravanje da odabrani predstavnici OCD-a imaju koristi od ponuđenih prilika i da imaju sposobnost iskoristiti naučene lekcije za profesionalni razvoj i organizacijski učinak.

Povjerenstvo za ocjenjivanje će razmotriti kriterije regionalne pokrivenosti (geografska ravnoteža) kao i raznolikost pozadina i iskustava, potencijal u lokalnoj zajednici i potrebu za jačanjem kapaciteta.

Poziv za registraciju bit će otvoren za svaku radionicu izgradnje kapaciteta 1 mjesec. Nadalje, članovi NGO-a iz ruralnih i perifernih područja imat će prednost pri sudjelovanju u CBT aktivnostima.

Prijave će se ocjenjivati prema sljedećim kriterijima dodjele:

· Ruralno/periferno područje (prema indeksu razvijenosti županije u kojoj je sjedište udruge; regije od posebnog nacionalnog interesa), najmanje 70% sudionika OCD-a treba biti smješteno ili aktivno u rubnim i ruralnim područjima svake od zemalja projekta. Ukupno: 4 boda

· Iskustvo i potencijal prijavitelja (prethodno iskustvo, suradnja s lokalnim vlastima ili drugim lokalnim relevantnim dionicima, volja za učenjem, potreba za nadogradnjom znanja, predanost održivosti rezultata projekta) – Ukupno: 4 boda

· Potreba za izgradnjom kapaciteta – Ukupno: 4 boda

 Ukupno moguće postići: 12 bodova. Odabrat će se najbolje ocijenjeni kandidati.

Ukoliko bude manje od 15 prijavljenih, svaki će imati priliku sudjelovati. Ako ima više od 15 prijavitelja, Ocjenjivački odbor će odlučiti u skladu s područjem iz kojeg dolaze prijavitelji, iskustvom i potencijalom kao i potrebom za jačanjem kapaciteta.

Otvoreni poziv traje od 1.9.2023. do 1.6.2024. godine.

Informativna radionica za prijavitelje održat će 5. listopada 2023. godine u 10:00 sati po srednjoeuropskom vremenu. Za sudjelovanje se registrirajte ovdje.

Ovaj poziv za sudjelovanje u izgradnji kapaciteta objavljen je u sklopu programa EU CERV PROTEUS koji provodi Transatlantic Foundation, a sufinancira ga Europska unija. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost Transatlantic Foundation i ne odražava nužno stavove Europske unije.   

Skip to content